Notářské zápisy

 Notářský zápis je veřejnou listinou, která je právní formou vůle účastníků daného právního úkonu.

     Notář je povinen účastníky úkonu poučit a vysvětlit jim obsah i následky projevené vůle, která je v zápise zachycena. Notář musí ověřit totožnost účatníků úkonu platným úředním průkazem. Notářský zápis musí obsahovat údaje o tom, kdy a kde byl úkon učiněn, označení notáře, identifikaci osob, které jej učinily, obsah úkonu, údaj o tom, že byl obsah po přečtení účastníky schválen, podpisy účastníků a otisk úředního razítka a podpis notáře.

     Mezi časté notářské zápisy, které vytváříme, patří např. kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy o smlouvách budoucích, zástavní smlouvy, společné jmění manželů, předmanželské smlouvy, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, založení družstva, založení společenství vlastníků jednotek, osvědčení o průběhu valných hromad, převod obchodního podílu, navýšení základního kapitálu, přidání předmětu podnikání, předmětu činnosti, změna sídla, fúze, přeměny společností apod.

 


    Odměna za vyhotovení notářského zápisu je stanovena v této vyhlášce (formát PDF).