Pozůstalost

    Notář je ve funkci soudního komisaře pověřen soudem k vyřízení pozůstalosti. Je to jediný případ, kdy si pro notářskou službu nemůžete notáře vybrat. Notáři je vyřízení pozůstalosti přiděleno soudem podle předem stanoveného rozvrhu, a to z důvodů nestrannosti a objektivity soudního rozhodování.

    Notářka Mgr. Denisa Van Geet jako soudní komisař provádí z pověření Okresního soudu v Liberci úkony v řízení o pozůstalosti po zůstavitelích, kteří zemřeli v době od 19. do 24. dne v měsíci a jejichž bydliště bylo v době jejich úmrtí v okrese Liberec.

    Řízení se zahajuje zpravidla bez návrhu na základě úmrtního listu, který soudu zašle matrika. V řízení o pozůstalosti notář jako první kontaktuje pozůstalého, většinou to bývá osoba, která se postarala o pohřeb zůstavitele a sdělí, co bude třeba pro vyřízení pozůstalosti učinit.

    Pravidla dědění stanoví Občanský zákoník. Dědí se ze zákona nebo podle závěti, ale je možná i kombinace obojího. Závěť má přednost před zákonem. Dědění lze nově řešit i na základě dědické smlouvy, což je nový druh pořízení pro případ smrti, které má přednost před závětí a zákonem. Závětní pozůstalý má přednost před pozůstalými ze zákona. Potomci pořizovatele závěti mají postavení neopomenutelných dědiců, kteří mají v případě zletilých nárok na povinný díl ve výši 1/4 jejich zákonného dědického podílu a v případě nezletilých na povinný díl ve výši 3/4 jejich zákonného dědického podílu.

     Dědí se majetek nebo jeho část, ale do výše ceny tohoto majetku. Pozůstalost lze také odmítnout, ale v některých případech pak nárok přechází na potomky toho, kdo pozůstalost odmítl, což jsou důsledky většinou nechtěné. Vypořádání pozůstalosti se většinou řeší dohodou pozůstalých, která musí být uzavřena před notářem. Až při uzavření této dohody může pozůstalý vyjádřit to, že z pozůstalosti nepožaduje žádný majetek. Míra odpovědnosti dědice za případné pozůstalostní dluhy je odvislá na uplatnění či neuplatnění tzv. výhrady soupisu.

    Při dědění ze zákona je Občanským zákoníkem stanoveno šest dědických skupin – v první dědí manžel nebo registrovaný partner a děti (není-li jich, jejich potomci). Pokud nejsou pozůstalí v první dědické skupině, stávají se pozůstalými osoby z další dědické skupiny.  Nezanechal-li zemřelý závěť a nemá ani zákonné pozůstalé, připadá pozůstalost státu.

 


    Odměna za vyhotovení notářského zápisu je stanovena v této vyhlášce (formát PDF).